Thursday, October 9, 2014

Mengenal 3 Ulama Kibar di Makkah Yang Masih Hidup

Pertama, Asy-Syaikh Rabi’ bin Hadi Al-Madkhali hafizhahullah

Nama dan nasab beliau

Beliau adalah Asy-Syaikh Al-‘Allamah Al-Muhaddits Rabi’ bin Hadi bin Muhammad ‘Umair Al-Madkhali, berasal dari suku Al-Madakhilah yang terkenal di Jaazaan, sebuah daerah di sebelah selatan Kerajaan Arab Saudi. Suku ini termasuk keluarga Bani Syubail, sedangkan Syubail adalah anak keturunan Yasyjub bin Qahthan.

Kelahiran beliau

Syaikh Rabi’ dilahirkan di desa Al-Jaradiyah, sebuah desa kecil di sebelah barat kota Shamithah sejauh kurang lebih tiga kilometer dan sekarang telah terhubungkan dengan kota tersebut. Beliau dilahirkan pada akhir tahun 1351 H. Ayah beliau meninggal ketika beliau masih berumur sekitar satu setengah tahun, beliau tumbuh berkembang di pangkuan sang ibu -semoga Allah Ta’ala merahmatinya. Sang ibu membimbing dan mendidik beliau dengan sebaik-baiknya, mengajarkan kepada beliau akhlak yang terpuji, berupa kejujuran maupun sifat amanah, juga memotivasi putranya untuk menunaikan shalat dan meminta beliau menepati penunaian ibadah tersebut. Selain pengasuhan ibunya, beliau diawasi dan dibimbing pula oleh pamannya (dari pihak ayah).


Perkembangan Keilmuan

Ketika Syaikh Rabi’ berusia delapan tahun, beliau masuk sekolah yang ada di desanya. Di sekolah tersebut beliau belajar membaca dan menulis. Termasuk guru yang membimbing beliau dalam belajar menulis adalah Asy-Syaikh Syaiban Al-‘Uraisyi, Al-Qadli Ahmad bin Muhammad Jabir Al-Madkhali dan dari seseorang yang bernama Muhammad bin Husain Makki yang berasal dari kota Shibya’. Syaikh Rabi’ mempelajari Al Qur`an di bawah bimbingan Asy-Syaikh Muhammad bin Muhammad Jabir Al-Madkhali disamping belajar ilmu tauhid dan tajwid.

Setelah lulus, beliau melanjutkan studi ke Madrasah As-Salafiyyah di kota Shamithah. Termasuk guru beliau di madrasah tersebut adalah Asy-Syaikh Al-‘Alim Al-Faqih Nashir Khalufah Thayyasy Mubaraki rahimahullah, seorang alim kenamaan yang termasuk salah satu murid besar Asy-Syaikh Al-Qar’awi rahimahullah. Di bawah bimbingannya, Syaikh Rabi’ mempelajari kitab Bulughul Maram dan Nuzhatun Nadhar karya Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah Ta’ala.

Kemudian beliau belajar di Ma’had Al-‘Ilmi di Shamithah kepada sejumlah ulama terkemuka, yang paling terkenal adalah Asy-Syaikh Al-‘Allamah Al-Masyhur Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah Ta’ala dan saudaranya Fadlilatusy Syaikh Muhammad bin Ahmad Al-Hakami, juga kepada Asy-Syaikh Al-‘Allamah Al-Muhaddits Ahmad bin Yahya An-Najmi hafidhahullah. Di ma’had tersebut beliau belajar akidah kepada Asy-Syaikh Al-’Allamah Doktor Muhammad Amman bin ‘Ali Al-Jami. Demikian pula kepada Asy-Syaikh Al-Faqih Muhammad Shaghir Khamisi, beliau mempelajari ilmu fikih dengan kitab Zaadul Mustaqni’ dan kepada beberapa orang lagi selain mereka, di mana Syaikh mempelajari ilmu bahasa Arab, adab, ilmu Balaghah dan ilmu ‘Arudl (cabang-cabang ilmu bahasa Arab-pent.)

Tahun 1380 H seusai ujian penentuan akhir, beliau lulus dari Ma’had Al-‘Ilmi di kota Shamithah dan di awal tahun 1381 H beliau masuk ke Fakultas Syari’ah di Riyadl selama beberapa waktu lamanya, sekitar satu bulan, satu setengah atau dua bulan saja. Ketika Universitas Islam Madinah berdiri, beliau pindah ke sana dan bergabung di Fakultas Syari’ah. Beliau belajar di Universitas tersebut selama empat tahun dan lulus darinya pada tahun 1384 H dengan predikat cumlaude.

Diantara guru-guru beliau di Universitas Islam Madinah adalah:

1) Mufti besar Kerajaan Arab Saudi, Samahatusy Syaikh Al-‘Allamah ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdillah bin Baz rahimahullah Ta’ala, kepada beliau Syaikh Rabi’ mempelajari Aqidah Thahawiyah.

2) Fadlilatusy Syaikh Al-‘Allamah Muhammad Nashiruddin Al-Albani, mempelajari bidang ilmu hadits dan sanad.

3) Fadlilatusy Syaikh Al-‘Allamah ‘Abdul Muhsin Al-‘Abbad, mempelajari ilmu fikih tiga tahun lamanya dengan kitab Bidayatul Mujtahid.

4) Fadlilatusy Syaikh Al-‘Allamah Al-Hafidh Al-Mufassir Al-Muhaddits Al-Ushuli An-Nahwi wal Lughawi Al-Faqih Al-Bari’ Muhammad Al-Amin Asy-Syinqithi, penulis tafsir Adlwaul Bayan, kepada beliau Syaikh Rabi’ mempelajari ilmu tafsir dan ushul fikih selama empat tahun.

5) Asy-Syaikh Shalih Al-‘Iraqi, belajar akidah.

6) Asy-Syaikh Al-Muhaddits ‘Abdul Ghafar Hasan Al-Hindi, belajar ilmu hadits dan mushthalah.

Setelah lulus, beliau menjadi dosen di almamater beliau di Universitas Islam Madinah selama beberapa waktu, kemudian beliau melanjutkan studi ke tingkat pasca sarjana dan berhasil meraih gelar master di bidang ilmu hadits dari Universitas Al-Malik ‘Abdul ‘Aziz cabang Mekkah pada tahun 1397 H dengan disertasi beliau yang terkenal, berjudul Bainal Imamain Muslim wad Daruquthni. Pada tahun 1400 H beliau berhasil menyelesaikan program doktornya di Universitas yang sama, dengan predikat cum laude setelah beliau menyelesaikan tahqiq (penelitian, komentar –pent.) atas kitab An-Nukat ‘ala Kitab Ibni Ash-Shalah, karya Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu Ta’ala.

Syaikh Rabi’ kemudian kembali ke Universitas Islam Madinah dan menjadi dosen di Fakultas Hadits. Beliau mengajar ilmu hadits dengan segala bentuk dan cabangnya, serta berkali-kali menjadi ketua jurusan Qismus Sunnah pada program pasca sarjana dan sekarang beliau menjabat sebagai dosen tinggi. Semoga Allah menganugerahkan kepada beliau kenikmatan berupa kesehatan dan penjagaan dalam beramal kebaikan.

Sifat dan akhlak beliau

Syaikh Rabi’ hafidzahullah Ta’ala memiliki keistimewaan berupa sifat sangat rendah hati dihadapan saudara-saudaranya, murid-muridnya maupun kepada para tamunya. Beliau seorang yang sangat sederhana dalam hal tempat tinggal, pakaian maupun kendaraan, beliau tidak menyukai kemewahan dalam semua urusan ini.

Beliau adalah seorang yang selalu ceria, berseri-seri wajahnya dan sangat ramah, membuat teman duduk beliau tidak merasa bosan dengan kata-kata beliau. Majelis beliau senantiasa dipenuhi dengan pembacaan hadits dan Sunnah serta tahdzir (peringatan-pent.) dari kebid’ahan dan para pelakunya, sehingga orang yang belum mengenal beliau akan menyangka bahwa tidak ada lagi kesibukan beliau selain hal tersebut.

Syaikh Rabi’ sangat mencintai salafiyyin penuntut ilmu, beliau menghormati dan memuliakan mereka. Beliau berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka sesuai kemampuan beliau, baik dengan diri sendiri maupun dengan harta. Rumah beliau selalu terbuka untuk para penuntut ilmu, sampai-sampai hampir tidak pernah beliau menyantap sarapan pagi makan siang maupun makan malam sendirian, karena selalu saja ada pelajar yang mengunjungi beliau. Beliau menanyakan keadaan mereka dan membantu mereka.

Syaikh Rabi’ termasuk ulama yang sangat bersemangat menyeru kepada Al-Kitab dan As-Sunnah serta akidah salaf, penuh semangat dalam mendakwahkannya dan beliau adalah pedang Sunnah dan akidah salaf yang amat tajam, yang amat sedikit bandingannya di masa sekarang. Beliau adalah pembela Sunnah dan kehormatan salafus salih di jaman kita ini, siang dan malam, secara rahasia maupun terang-terangan yang tidak terpengaruh oleh celaan orang-orang yang suka mencela.

Karya-karya beliau

Syaikh Rabi’ memiliki sejumlah karya tulis -Alhamdulillah – beliau hafidzahullah telah membicarakan berbagai bab yang sangat dibutuhkan secara proporsional, terlebih khusus lagi dalam membantah para pelaku bid’ah dan para pengikut hawa nafsu di jaman yang penuh dengan para perusak namun sedikit orang yang berbuat ishlah (perbaikan, pent.) Diantara karya beliau :

1) Bainal Imamain Muslim wad Daruquthni, sejilid besar dan ini merupakan thesis beliau untuk meraih gelar master.

2) An-Nukat ‘ala Kitab Ibni Ash-Shalah, telah dicetak dalam dua juz dan ini merupakan disertasi program doktoral beliau.

3) Tahqiq Kitab Al- Madkhal ila Ash-Shahih lil Hakim, juz pertama telah dicetak.

4) Tahqiq Kitab At-Tawasul wal Wasilah lil Imam Ibni Taimiyyah, dalam satu jilid.

5) Manhajul Anbiya` fid Da’wah ilallah fihil Hikmah wal ‘Aql.

6) Manhaj Ahlis Sunnah fii Naqdir Rijal wal Kutub wat Thawaif.

7) Taqsimul Hadits ila Shahih wa Hasan wa Dla’if baina Waqi’il Muhadditsin wa Mughalithatil Muta’ashibin, sebuah bantahan terhadap ‘Abdul Fatah Abu Ghuddah dan Muhammad ‘Awamah.

8) Kasyfu Mauqifi Al-Ghazali minas Sunnah wa Ahliha.

9) Shaddu ‘Udwanil Mulhidin wa hukmul Isti’anah bi ghairil Muslimin.

10) Makanatu Ahlil Hadits.

11) Manhajul Imam Muslim fii Tartibi Shahihihi.

12) Ahlul Hadits Hum Ath-Thaifah Al-Manshurah An-Najiyah hiwar ma’a Salman Al-‘Audah

13) Mudzakarah fil Hadits An-Nabawi.

14) Adlwa` Islamiyyah ‘ala ‘Aqidah Sayyid Quthb wa Fikrihi.

15) Matha’inu Sayyid Quthb fii Ashhabi Rasulillahi shallallahu ‘alaihi wa sallam.

16) Al-‘Awashim mimma fii Kutubi Sayyid Quthb minal Qawashim.

17) Al-Haddul Fashil bainal Haq wal Bathil hiwar ma’a Bakr Abi Zaid.

18) Mujazafaatul Hiddaad.

19) Al-Mahajjatul Baidla` fii Himaayatis Sunnah Al-Gharra`.

20) Jamaa’ah Waahidah Laa Jamaa’aat wa Shiraathun Wahidun Laa ‘Asyaraat, hiwar ma’a ‘Abdirrahman ‘Abdil Khaliq.

21) An-Nashrul Aziiz ‘ala Ar-Raddil Wajiiz.

22) At-Ta’ashshub Adz-Dzamim wa Aatsaruhu, yang dikumpulkan oleh Salim Al-‘Ajmi.

23) Bayaanul Fasaadil Mi’yar, Hiwar ma’a Hizbi Mustatir.

24) At-Tankiil bimaa fii Taudhihil Milyibaari minal Abaathiil.

25) Dahdlu Abaathiil Musa Ad-Duwaisy.

26) Izhaaqu Abaathiil ‘Abdil Lathif Basymiil.

27) Inqidladlusy Syihb As-Salafiyyah ‘ala Aukaar ‘Adnan Al-Khalafiyyah.

28) An-Nashihah Hiyal Mas`uliyyah Al-Musytarakah fil ‘Amal Ad-Da’wi, diterbitkan di majalah At-Tau’iyyah Al-Islamiyyah

29) Al-Kitab was Sunnah Atsaruhuma wa makaanatuhuma wadl Dlarurah ilaihima fii Iqaamatit Ta’liimi fii Madaarisinaa, artikel majalah Al-Jami’ah Al-Islamiyyah, edisi 16.

30) Hukmul Islam fii man Sabba Rasulallah au Tha’ana fii Syumuli Risaalatihi, artikel koran Al-Qabas Al-Kuwaitiyyah edisi 8576 tahun 9/5/1997.

Syaikh Rabi’ memiliki karya tulis lain di luar apa yang telah disebutkan di sini. Kita memohon kepada Allah agar memberikan pertolongan-Nya untuk menyempurnakan usaha-usaha kebaikan yang beliau lakukan dan semoga Allah memberikan taufik kepada beliau kepada perkara-perkara yang dicintai dan diridlai-Nya, Dia-lah penolong semua itu dan maha mampu atasnya.


Kedua, Asy-Syaikh Muhammad bin Ali Adam Al-Ityubi hafizhahullah

Nama dan Nasab Beliau

Beliau adalah Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Faqiih Al-Ushuli Muhammad bin Ali bin Adam Al-Ityubi (berasal dari Ethiopia). Asy-Syaikh Muhammad Ali Adam telah menulis Syarh Sunan An-Nasa’i yang berjudul Dzakhirah Al-‘Uqba fi Syarh Al-Mujtaba berjumlah 40 jilid kitab. Karya monumental beliau ini mendapatkan sambutan dan pujian para ulama di masanya.  Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah berkata tentang kitab tersebut:

لا يعرف شرح سلفى على سنن النسائى مثله

“Tidak diketahui syarh salafy terhadap Sunan An-Nasa’i yang semisal  dengannya”

Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi’i rahimahullah berkata:

وإنني أنصح طلبة العلم أن يحرصوا على اقتناء هذا الكتاب العظيم فما كلُّ محدِّث في هذا الزمان يستطيع أن يأتي بمثل هذا الشرح

“Sungguh aku menasehatkan kepada para penuntut ilmu untuk bersemangat dan mencurahkan perhatian terhadap kitab yang agung ini. Tidak setiap muhaddits di zaman ini mampu untuk menulis penjelasan (syarh) yang semisal dengannya”

Asy-Syaikh Rabi’ Al-Madkhali hafizhahullah berkata:

أنه عالم في كل فن

“Beliau adalah ulama yang menguasai setiap cabang ilmu”

Beliau dilahirkan di Ethiopia tahun 1365 H sebagaimana persaksian syaikh sendiri. Beliau memulai menghafal Al-Qur’an di sisi ayahnya, kemudian ayahnya menitipkan beliau kepada Asy-Syaikh Muhammad Qayyu rahimahullah hingga beliau dapat menyelesaikan qira’ah. Setelah itu barulah beliau membaca kitab-kitab ilmiyyah sesuai dengan manhaj dan kurikulum di Madrasah Ar-Raifiyyah di negerinya.

Diantara guru-guru beliau:

1) Ayah beliau sendiri, Al-Allamah Al-Jalil Al-Faqiih Al-Ushuli Al-Muhaddits Asy-Syaikh Ali bin Adam bin Musa Al-Ityubi. 

Di hadapan ayahnya beliau membaca kitab –kitab kurikulum madrasah di negerinya, kitab fiqih Hanafi seperti Mukhtashar Al-Qadduriy beserta syarh-nya, Kanzu Ad-Daqa’iq beserta Syarh Al-Aini, kitab Ushul Fiqh seperti Al-Manar beserta syarh-nya, At-Taudhih li Shadri Asy-Syari’ah beserta syarh-nya At-Tanqiih,  kitab ilmu hisab, ilmu Al-Jabr wal Muqabalah, ilmu Al-Miqat, dan sebagian besar Shahih Al-Bukhari. Beliau mendapatkan ijazah ilmu-ilmu di bidang ini dari ayahnya.

2) Al-Allamah An-Nahwi Al-Lughawi Al-Adiib Asy-Syaikh Muhammad Sa’ad bin Ali Ad-Darriy. 

Beliau duduk belajar bersamanya selama 30 tahun. Dari syaikh beliau menimba ilmu di bidang Nahwu, Sharaf, Balaghah, Manthiq, Adab Bahts dan Munazharah, Ushul Fiqh dan sebagian kitab Ash-Shahihain. 

Diantara kitab yang beliau pelajari bersama syaikh: Al-Fakihah Al-Janiyyah karya Al-Fakihiy, Alfiyyah Ibnu Malik beserta Syarh Ibnu Aqil dan Hasyiyah Al-Khaduri, Mujibun Nada ‘ala Qathrin Nada beserta Hasyiyah Yasin Al-Himshi, Mughni Al-Labib ‘an Kutub Al-A’arib beserta Hasyiyah Ad-Dasuqiy dan Al-Amiir, Syafiyah Ibnul Hajib beserta syarh-nya, Talkhish Al-Qazwaini beserta syarh-nya, Sullam Al-Munawwar, dan lainnya

3) Al-Allamah An-Nahwi , Sibawaih di zamannya, Asy-Syaikh Abdul Bashith bin Muhammad bin Hasan Al-Ityubi rahimahullah.  

Beliau menimba ilmu di bidang bahasa kepadanya. Beliau membaca I’rab Al-Muqaddimah Al-Ajurramiyah, Mulhatul I’rab beserta syarh-nya Kasyfu Nuqab, Al-Fawakih Al-Janiyyah, Nazhamul Anwar fi Mushthalah Al-Hadits. Beliau juga mendapatkan ijazah periwayatan syaikh sekaligus menggantikan posisinya di Madrasah.

4) Al-Allamah An-Nabil Asy-Syaikh Muhammad Zain bin Muhammad Al-Ityubi rahimahullah. 

Di hadapan syaikh, beliau membaca sebagian besar Shahih Muslim beserta Syarh An-Nawawi, awal Sunan Al-Baihaqi, Shahih Al-Bukhari, Tafsir Al-Qur’an Al-Karim, Al-Jauhar Al-Maknun  fil Balaghah,  Thal’atul Anwar beserta syarh-nya, Tadribur Rawi, dan lainnya.

6) Al-Allamah Muhaddits negeri Habasyah di zamannya, Asy-Syaikh Muhammad bin Rafi’ bin Bashri. 

Di hadapan syaikh, beliau membaca kitab Jami’ At-Tirmidzi, Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasa’i, Sunan Ibnu Majah, sebagian Shahih Muslim. Beliau mendapatkan seluruh ijazah periwayatan dari syaikh.

Selain nama-nama yang disebutkan di atas, masih banyak guru-guru beliau yang lain. Silahkan merujuk kitab Mawahib Ash-Shamad li ‘Abdihi Muhammad untuk mengetahuinya.

Karya Tulis Beliau

1) Syarh beliau terhadap Sunan An-Nasa’i yang diberi nama Dzakhirah Al-Uqba fi Syarh Al-Mujtaba. Kitab ini berisi 40 jilid dan telah dicetak dua kali. Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi’i berkata tentang kitab ini:

هو على نمط فتح الباري للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وتطمئن النفس إلى كثير من ترجيحات الشيخ محمد واختياراته لموافقتهما للدليل، وإنني أنصح طلبة العلم أن يحرصوا على اقتناء هذا الكتاب العظيم فما كلُّ محدِّث في هذا الزمان يستطيع أن يأتي بمثل هذا الشرح

“Kitab ini semisal Fathul Bari karya Al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah ta’ala. Hatiku merasa tenang dengan pendapat-pendapat yang dirajihkan oleh Asy-Syaikh Muhammad, karena pendapat yang beliau pilih sesuai dengan dalil.  Aku menasehatkan para penuntut ilmu untuk bersemangat dan mencurahkan perhatian terhadap kitab yang agung ini. Tidak setiap muhaddits di zaman ini mampu menulis semisal kitab ini”

2) Qurratu ‘Ainil Muhtaj fi Syarh Muqaddimah Muslim bin Al-Hajjaj (2 jilid)

3) Al-Bahrul Muhith fi Syarh Shahih Muslim bin Al-Hajjaj. Kitab ini berisi 27 jilid dan telah tercetak 14 jilid. Salah seorang murid Asy-Syaikh berkata:

 وقد ذكر الشيخ أنه سوف يخرج في خمسين مجلداً أو يزيد، وقد وصل الشيخ في الشرح إلى أبواب الحج

"Asy-Syaikh menyebutkan bahwa beliau akan mengeluarkan tulisan kitab ini hingga 50 jilid atau lebih. Sekarang Asy-Syaikh telah sampai pada penjelasan (syarh) bab Haji"

4) Masyariqul Anwar Al-Wahajah wa Mathali’ul Asraar Al-Bahajah fi Syarh Sunan Ibni Majah. Kitab ini berisi 4 jilid.

5) Qurratul ‘Ain fi Talkhish Tarajum Ash-Shahihain.

6) Is’af Dzawil Wathar fi Syarh Nazham Ad-Durar Syarh Alfiyyah As-Suyuthi. Kitab ini berisi 3 jilid, telah dicetak tiga kali

7) Nazham Syafiyah Al-Ghalal fi Alfiyyah Al-Ilal

8) Maziil Al-Khalal Syarh Syafiyah Al-Ghalal

9) Nazham Al-Jauhar An-Nafis fi Nazham Asma’ wa Maratib Al-Maushufin bit Tadlis

10) Tadzkiratut Thalibin fi Dzikri Al-Maudhu’ wa Ashnafil Wadha’in

11) Al-Jalis Al-Aniis fi Syarh Al-Jauhar An-Nafis

12) Al-Jaliis Al-Amiin fi Syarh Tadzkiratit Thalibin

13) Nazham Ithaf  Ahlis Sa’adah bi Ma’rifati Asbab Asy-Syahadah

14) Raf’ul Ghain fi Tsubuti Ziyadah “wabarakatuh” fit Taslim minal Janibain

15) Umdatul Muhtath fi Nazhami Asma’ man Rumiya minats Tsiqat bil Ikhtilath

16) Uddatu Ulul Ightibath fi Syarh Umdatil Muhtath

17) Bughyatu Thalib As-Sa’adah fi Syarh Ithaf Ahlis Sa’adah

18) Ithaf An-Nabil bi Muhimmat ‘Ilmi Al-Jarh wat Ta’dil

19) Idhahus Sabil fi Syarh Ithafin Nabil

20) Qashidah fi Madkhal Syarh An-Nasa’i

21) Qashidah fi Ar-Radd ‘ala Bakr bin Hammad Asy-Sya’ir Al-Maghribi fi Dzammihi Ilmal Hadits wa Ahlihi

22) Mukhtashar Majma’ Al-Fawa’id wa Manba’ Al-‘Awa’id bi Dzikril  Atsbat wal Asanid

Diantara karya tulis beliau di bidang ilmu yang lain:

1) Fathul Qariib Al-Mujiib Syarh Mudnii Al-Habiib Nazham Mughni Al-Labii fi An-Nahwi (dua jilid)

2) Al-Jaliis Ash-Shalih An-Nafi' Syarh Al-Kaukab As-Sathi' fi Ushul Al-Fiqh

3) At-Tuhfah Al-Mardhiyyah fi Nazham Ushul Al-Fiqh 'ala Thariqah Ahlis Sunnah As-Saniyyah (3.072 bait)

4) Al-Minhah Ar-Radhiyyah fi Syarh At-Tuhfah Al-Mardhiyyah (3 jilid)

5) Nazham Mukhatashar fi Ilmil Fara'idh


6) Fathul Kariimil Lathiif Syarh Arjuzah At-Tashriif 

7) Al-Fawa'id As-Samiyyah fi Qawa'id wa Dhawabith Ilmiyyah 


8) Qashidah Ar-Radd Al-Mubki Lil Mujrim Ad-Diinmariki 

Kitab yang segera terbit insya Allah:


1) Jam'ul Fawa'id wa Dhabith Al-'Awaid (faidah ilmiyyah dalam Nahwu, Lughah, Hadits, Fiqh, Nazham, dan matan)


2) Nazham Muqaddimah At-Tafsiir Ibnu Taimiyyah


3) Nazham fi Ilmi At-Tajwiid 

4) Nazham Khatimah Al-Mishbaah Al-Muniir  

5) Rajzun fi Ilmi Al-'Aruudh wal Qawafii  

6) Ithaaf Dzawil Himmah bi Fawa'id Muhimmah

7) Nazham Al-Ahadits Al-Mutawatirah

8) Al-Bahr Al-Muhith Al-Azkhar fi Syarh Nazham Ad-Durar fi Ilmi Al-Atsar

9) Nazham Al-Aqidah Al-Washithiyyah

10) Nazham Syafiyah Ibnil Hajib, dan lainnya


Ketiga, Asy-Syaikh Washiyullah Abbas hafizhahullah

Nama  dan Pendidikan Beliau

Beliau adalah Washiyullah Muhammad Abbas Ahmad Abbas. Beliau menempuh pendidikan S1 di Universitas Islam Madinah Fakultas Dakwah dan Ushuluddin pada tahun 1392 H,kemudian melanjutkan Magister di Universitas Malik Abdul Aziz Fakultas Syariah pada tahun 1397 H, dan berhasil meraih gelar Doktor di Universitas Ummul Qura’ pada tahun 1401 H.

Karya Tulis Beliau

1) Tahqiq Fadha’il Ash-Shahabah karya Imam Ahmad bin Hanbal (Risalah Doktoral)

2) Adh-Dhu’afa wal Majhulun wal Matrukun fi Sunan An-Nasa’I (Risalah Magister)

3) Al-Masjid Al-Haram Tarikhuhu wa Ahkamuhu

4) Tahqiq Al-Kalam fi Qira’ah Al-Fatihah Khalfal Imam

5) Bahru Adz-Dzamm fima Takallam fihi Ahmad bi Madh wa Dzamm

6) Tahqiq Al-Ilal wa Ma’rifatir Rijal

7) Fiqh Ahlil Hadits Khasha’shuhu wa Mumayyazatuhu, dan lainnya

Diantara guru-guru beliau:

1) Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz

2) Asy-Syaikh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqithi

3) Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad

4) Asy-Syaikh Hammad Al-Anshari

Diantara murid-murid beliau:

1) Asy-Syaikh Dr. Ahmad bin Umar Bazmuul

2) Asy-Syaikh Ali bin Yahya Al-Haddadiy

3) Asy-Syaikh Abdul Hadi Al-Umairi

Diantara amanah jabatan yang pernah beliau pegang:

1) Anggota Al-Majlis Al-Ilmi di Universitas Ummul Qura’

2) Anggota Tahrir Majallah Asy-Syari’ah wad Dirasah Al-Islamiyyah di Universitas Ummul Qura’

3) Anggota Lajnah Tajdid  A’lam Al-Haram Al-Makkiy

4) Penyusun Kurikulum Doktoral Qism Al-Kitab wa As-Sunnah di Universitas Ummul Qura’

5) Pengajar Tetap di Masjid Al-Haram, Makkah

6) Munaqisy (Tim Penguji) Risalah Magister dan Doktoral (Diantara risalah yang di-munaqasyah oleh beliau adalah risalah Doktoral Asy-Syaikh Abdullah Al-Bukhari hafizhahullah)

Allahua’lam, semoga bermanfaat.

Sumber: Artikel salafy.or.id dan website ajurry.com


Ditulis oleh Abul-Harits di Madinah, 15 Dzulhijjah 1435

No comments:

Post a Comment