Sunday, March 15, 2015

Mengenal Tahun Wafat Ulama Islam Tahun 0013-1423 H


Nama                                                     Tahun Wafat

Abu Bakar Ash-Shiddiq                                13 H

Ubay bin Ka’ab                                           22 H

Umar bin Al-Khaththab                                23 H


Abdullah bin Mas’ud                                    32 H

Utsman bin Affan                                        35 H

Ali bin Abi Thalib                                         40 H

Zaid bin Tsabit                                            45 H


Aisyah binti Abi Bakr                                    57 H

Abu Hurairah                                               59 H

Abdullah bin Abbas                                      68 H

Abdullah bin Umar                                       73 H

Muhammad bin Al-Hanafiyyah                       80 H

Ali bin Al-Husain Zainal Abidin                       93 H

Sa’id bin Al-Musayyib                                    94 H

Urwah bin Az-Zubair                                     94 H

Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah                   94 H

Sa’id bin Jubair                                             95 H

Umar bin Abdul Aziz                                      101 H

Salim bin Abdillah bin Umar                           106 H

Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakr            106 H

Al-Hasan Al-Bashriy                                       110 H

Ibnu Sirin                                                     110 H

Qatadah                                                       117 H

Ibnu Syihab Az-Zuhri                                     124 H

Abu Ishaq As-Sabi’iy                                      127 H

Al-A’masy                                                      148 H

Abu Hanifah                                                   150 H

Ibnu Juraij                                                     150 H

Al-Auza’iy                                                        157 H

Syu’bah                                                         160 H

Sufyan Ats-Tsauriy                                             161 H

Hammad bin Salamah                                     168 H

Al-Laits bin Sa’ad                                            175 H

Malik bin Anas                                                179 H

Hammad bin Zaid                                           179 H

Ibnul Mubarak                                                181 H

Isma’il bin ‘Ulayyah                                         193 H

Waki’ bin Al-Jarrah                                          197 H

Sufyan bin ‘Uyainah                                         198 H

Yahya bin Sa’id Al-Qaththan                             198 H

Abdurrahman bin Mahdi                                   198 H

Abu Dawud Ath-Thayalisiy                                203 H

Asy-Syafi’i                                                       204 H

Abdurrazaq                                                      211 H

Ibnu Hisyam                                                    213 H

Abu Nu’aim[1]                                                 218 H

Affan bin Muslim                                              219 H

Sa’ad bin Manshur                                            227 H

Ibnu Sa’ad                                                      230 H

Ibnul Ja’d                                                        232 H

Yahya bin Ma’in                                               233 H

Ali bin Al-Madini                                               234 H

Abu Bakar bin Abi Syaibah                                235 H

Ishaq bin Rahawaih                                         238 H

Ahmad bin Hambal                                          241 H

Duhaim                                                          245 H

Al-Fallas                                                         249 H

Abdu bin Humaid                                            249 H

Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimiy             255 H

Al-Bukhariy                                                    256 H

Adz-Dzuhliy                                                   258 H

Al-Jauzajani                                                   259 H

Al-‘Ijliy                                                          261 H

Muslim                                                          261 H

Ya’qub bin Syaibah                                         262 H

Abu Zur’ah                                                    264 H

Ibnu Majah                                                    273 H

Abu Dawud                                                    275 H

Abu Hatim                                                     277 H

Al-Fasawiy                                                     277 H

At-Tirmidziy                                                   279 H

Utsman bin Sa'id Ad-Darimiy                           280 H

Ibnu Abi Dunya                                              281 H

Abu Zur’ah                                                     281 H

Ibnu Kharrasy                                                283 H

Ibnu Abi ‘Ashim                                              287 H

Al-Bazzar                                                       292 H

Muhammad bin Nashr Al-Marwazi                    294 H

Al-Hakim At-Tirmidzi                                       295 H

An-Nasa’iy                                                     303 H

Ibnul Jarud                                                    306 H

As-Sajiy                                                        307 H

Abu Ya’la Al-Mushiliy                                      307 H

Ibnu Jarir Ath-Thabariy                                  310 H

Ibnu Khuzaimah                                            311 H

Abu ‘Awanah                                                 311 H

Ibnul Mundzir                                                311 H

Abu Ja’far Ath-Thahawi                                  321 H

Al-‘Uqailiy                                                     322 H

Abul Hasan Al-Asy’ariy                                   324 H

Ibnu Abi Hatim                                              327 H

Ibnu ‘Uqdah                                                  332 H

Ibnus Sakan                                                  353 H

Ibnu Hibban                                                  353 H

Ar-Ramahurmuziy                                          360 H

Ath-Thabraniy                                               360 H

Al-Ajurriy                                                      360 H

Ibnu 'Ady                                                     365 H

Abu Ahmad Al-Hakim                                    378 H

Ibnu Syahin                                                 384 H

Ad-Daraquthniy                                           385 H

Ibnu Baththah                                             387 H

Al-Khaththabiy                                            388 H

Abul Fath Al-Mushiliy                                    394 H

Ibnu Abiz Zamanai                                       399 H

Al-Hakim An-Naisaburiy                                405 H

Al-Lalika’iy                                                  416 H

Abu Nu’aim[2]                                            430 H

Al-Khaliliy                                                   446 H

Ash-Shabuniy                                             449 H

Al-Mawardi                                                 450 H

Al-Qadha’iy                                                454 H

Ibnu Hazm                                                 456 H

Al-Baihaqiy                                                458 H

Al-Khathib Al-Baghdadiy                             463 H

Ibnu Abdil Barr                                          463 H

Al-Juwainiy                                               478 H

Al-Ghazaliy                                               505 H

Al-Baghawiy                                             516 H

Az-Zamakhsyariy                                      538 H

Al-Qadhiy ‘Iyadh                                       544 H

Ibnu ‘Asakir                                              576 H

Abu Thahir As-Salafiy                                576 H

Ibnul Jauziy                                              597 H

Abdul Ghaniy Al-Maqdisiy                           600 H

Ibnul Atsir                                                606 H

Fakhurrazi                                                606 H

Ibnu Qudamah                                          620 H

Ibnus Shalah                                             643 H

Adh-Dhiya’ Al-Maqdisiy                              643 H

Majduddin Ibnu Taimiyyah                         652 H

Al-Mundziriy                                             656 H

Al-Qurthubiy                                             671 H

Ibnu Malik                                                672 H

An-Nawawiy                                             676 H

Ibnu Daqiqil ‘Ied                                       702 H

Ibnu Taimiyyah                                        728 H

Ibnu Jama’ah                                           733 H

Ibnu Sayyidinnas                                      734 H

Al-Mizziy                                                  742 H

Az-Zaila’iy                                                743 H

Ibnu Abdil Hadiy                                       744 H

Adz-Dzahabiy                                           748 H

Ibnul Qayyim                                           751 H

As-Subkiy                                                756 H

Al-‘Allaiy                                                  761 H

Mughlathaiy                                             762 H

Ibnu Katsir                                              774 H

Asy-Syathibiy                                          790 H

Az-Zarkasyiy                                           794 H

Ibnu Rajab                                              795 H

Ibnul Mulaqqin                                         804 H

Al-Bulqiniy                                               805 H

Al-‘Iraqiy                                                 806 H

Ibnu Khaldun                                           808 H

Ibnul Jazariy                                            833 H

Ibnu Hajar Al-Asqalaniy                            852 H

Al-‘Ainiy                                                  855 H

As-Sakhawiy                                           902 H

As-Suyuthiy                                            911 H

Ibnu Hajar Al-Haitamiy                            973 H

Abu Thalib Al-Makkiy                               996 H

Al-Amir Ash-Shan’aniy                             1182 H

As-Sifariniy                                             1188 H

Az-Zabidiy                                              1205 H

Muhammad bin Abdul Wahhab                  1206 H

Asy-Syaukaniy                                        1250 H

Al-Alusiy                                                 1270 H

Abdul Aziz bin Baz                                   1420 H

Al-Albaniy                                               1420 H

Ibnu Utsaimin                                         1421 H

Muqbil Al-Wadi’iy                                     1423 H


Sumber: Al-A’lam karya Az-Zarkaliy , Al-I’lam bi Wafayatil A’lam karya Adz-Dzahabiy, Wafayatil A’yaan karya Ibnu Khalkan


Disusun oleh Abul-Harits di Madinah, 24 Jumadil Ula 1436 

[1] Al-Fadhl bin Dukkain

[2] Penulis kitab Hilyatul Auliya’

3 comments:

 1. Afwan ustadz, apakah semua yang disebut di atas adalah ulama salaf?

  ReplyDelete
 2. Saya telah memilih judul yang sesuai, "Mengenal Tahun Wafat Ulama Islam". Artikel ini sengaja tidak saya beri judul "Mengenal Tahun Wafat Ulama Salaf atau Ulama Ahlus Sunnah", karena memang tidak semua nama ulama yang disebutkan beraqidah salaf. Di sana terdapat ulama yang bermadzhab Asya'irah seperti Abul Hasan Al-Asy'ariy, Ibnu Hajar, An-Nawawi, Al-Juwaini, dll. Ada pula ulama ahlul kalam yang telah bertaubat semisal Fakhrurrazi, Al-Ghazali, dll.

  Namun maksud penulisan artikel ini adalah untuk mengenal sebagian para ulama yang memiliki jasa besar terhadap Islam yang karya tulisnya ma'ruf di bidang tafsir, ushul fiqh, fiqh, hadits, dan lainnya. Paling tidak agar kaum muslimin bisa mengenal ulamanya lebih dekat dan tahu kedudukan para ulama. Kapan mereka hidup, mana yang lebih didahulukan dalam penukilan, siapa saja ulama yang hidup sezaman, serta menghubungkan mata rantai ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin. Kemudian juga yang tidak kalah penting,untuk menepis tuduhan orang-orang sufi yang mencoba menyudutkan para ulama salafi yang mereka istilahkan dengan ulama wahabi. Dengan menyebutkan nama-nama besar ulama Islam secara sejajar, diharapkan dapat mengurangi phobia mereka terhadap nama Ibnu Taimiyyah, Muhammad bin Abdul Wahhab, Ibnu Baz, dan lainnya. Wabillahittaufiq

  ReplyDelete
 3. Afwan ustadz, Abul Hasan Al-Asy'ari sudah rujuk ke pemahaman salafush shalih. Sila rujuk ke kitab paling akhirnya, Al Ibanah 'An Ushulid Diyanah.

  ReplyDelete